پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران آش نمونه

زمان سرویس دهیظهر : ۱۱:۴۵ تا ۱۵:۳۰ شب ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - بین کوچه ۱۳ و ۱۵ رستوران آش نمونه

آش نمونه | رستوران آش نمونه

آش جو با گوشت

10000 تومان