پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

حلیم گل گندم

زمان سرویس دهیاز ساعت ۵ بامداد تا ۸ صبح

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - بین کوچه ۵ و ۷ حلیم گل گندم

یک کیلویی | حلیم گل گندم

حلیم گل گندم

12000 تومان
دو کیلویی | حلیم گل گندم

حلیم گل گندم

24000 تومان