پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران آش و حلیم سید حسین

زمان سرویس دهیاز ۶ صبح تا ۲۴:۰۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق - نبش کوچه ۳۵ رستوران آش و حلیم سید حسین

یک کیلویی | رستوران آش و حلیم سید حسین

حلیم بادمجان

10000 تومان

آش آبادان

8000 تومان

آش رشته

6000 تومان

فرنی سرد

8000 تومان

حلیم شیر مخصوص

9000 تومان

حلیم

8000 تومان

عدسی

5000 تومان
دو کیلویی | رستوران آش و حلیم سید حسین

حلیم بادمجان

20000 تومان

آش آبادان

16000 تومان

آش رشته

12000 تومان

فرنی سرد

16000 تومان

حلیم شیر مخصوص

18000 تومان

حلیم

16000 تومان

حلیم معجون

18000 تومان

عدسی

10000 تومان