پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران شُله مشهدی

زمان سرویس دهی۱۸:۰۰ عصر تا ۲۴:۰۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق - ۳۰ متری قائم رستوران شُله مشهدی

شله مشهدی | رستوران شُله مشهدی

۱ کیلویی

12000 تومان

۲ کیلویی

24000 تومان

۵ کیلویی

60000 تومان