پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران کبابی فدک

زمان سرویس دهی ظهر ۱۲ تا ۱۵ شب ۱۸ تا ۲۳

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - خیابان شهید فاطمی (دورشهر) - ابتدای کوچه ۲۱ رستوران کبابی فدک

چلوکباب ها | رستوران کبابی فدک

چلو چنجه

18000 تومان

چلو بال مرغ

10500 تومان

چلو کباب کوبیده

14000 تومان

چلو کباب میکس

14500 تومان

چلو جوجه کباب معمولی

9000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

13000 تومان

چلوکباب برگ

24000 تومان

چلوکباب سلطانی

27500 تومان

چلو کباب بختیاری

22000 تومان
خوراک ها | رستوران کبابی فدک

خوراک میکس

10500 تومان

خوراک برگ مخصوص

21000 تومان

خوراک سلطانی

25000 تومان

خوراک کباب کوبیده

10000 تومان

خوراک چنجه

15000 تومان

خوراک جوجه معمولی

6000 تومان

خوراک جوجه مخصوص

10000 تومان

خوراک بال مرغ

8000 تومان

خوراک کباب بختیاری

18000 تومان
تک سیخ | رستوران کبابی فدک

کباب کوبیده

4000 تومان

چنجه

13000 تومان

بال مرغ

6000 تومان

جوجه کباب معمولی

4000 تومان

جوجه کباب مخصوص

8000 تومان

بختیاری

17500 تومان

برگ

19000 تومان
پلو ها | رستوران کبابی فدک

برنج ساده

4500 تومان
مخلفات | رستوران کبابی فدک

نان سنگ

1500 تومان

قارچ

2500 تومان

گوجه کبابی

1500 تومان

نصفه نان سنگک

750 تومان
نوشیدنی | رستوران کبابی فدک

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان