پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران کبابی فدک

زمان سرویس دهی ظهر ۱۲ تا ۱۵ شب ۱۸ تا ۲۳

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - خیابان شهید فاطمی (دورشهر) - ابتدای کوچه ۲۱ رستوران کبابی فدک

چلوکباب ها | رستوران کبابی فدک

چلو چنجه

16500 تومان

چلو بال مرغ

10500 تومان

چلو کباب کوبیده

11500 تومان

چلو کباب میکس

12000 تومان

چلو جوجه کباب معمولی

8500 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

12500 تومان

چلوکباب برگ

22500 تومان

چلوکباب سلطانی

26000 تومان

چلو کباب بختیاری

20500 تومان
خوراک ها | رستوران کبابی فدک

خوراک میکس

9500 تومان

خوراک برگ مخصوص

20000 تومان

خوراک سلطانی

23500 تومان

خوراک کباب کوبیده

9000 تومان

خوراک چنجه

14000 تومان

خوراک جوجه معمولی

6000 تومان

خوراک جوجه مخصوص

10000 تومان

خوراک بال مرغ

8000 تومان

خوراک کباب بختیاری

18000 تومان
تک سیخ | رستوران کبابی فدک

کباب کوبیده

3500 تومان

چنجه

12000 تومان

بال مرغ

6000 تومان

جوجه کباب معمولی

4000 تومان

جوجه کباب مخصوص

8000 تومان

بختیاری

16000 تومان

برگ

18000 تومان
پلو ها | رستوران کبابی فدک

برنج ساده

4000 تومان
مخلفات | رستوران کبابی فدک

نان سنگ

1500 تومان

قارچ

2500 تومان

گوجه کبابی

1000 تومان

نصفه نان سنگک

750 تومان
نوشیدنی | رستوران کبابی فدک

کوکا خانواده

2500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان