پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود کریشک دنر

زمان سرویس دهیظهر از ۱۳ تا ۱۵ شب از ۱۹ تا ۲۳:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - فلکه میثم فست فود کریشک دنر

ساندویچ دنر مینی | فست فود کریشک دنر

مینی مرغ

9500 تومان

مینی مخلوط

9500 تومان

مینی گوشت

9500 تومان

مینی بوقلمون

12000 تومان
ساندویچ دنر مینی (ویژه) | فست فود کریشک دنر

مینی بوقلمون ویژه

13000 تومان

مینی گوشت ویژه

12000 تومان

مینی مخلوط ویژه

12000 تومان

مینی مرغ ویژه

12000 تومان
ساندویچ دنر | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ

16000 تومان

دنر کباب مخلوط

16000 تومان

دنر کباب گوشت

16000 تومان

دنر کباب بوقلمون

17000 تومان
ساندویچ دنر (ویژه) | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ

17000 تومان

دنر کباب مخلوط

17000 تومان

دنر کباب گوشت

17000 تومان

دنر کباب بوقلمون

18000 تومان
پرسی یک نفره | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ پرسی

17000 تومان

دنر کباب مخلوط پرسی

17000 تومان

دنر کباب گوشت پرسی

17000 تومان

دنر کباب بوقلمون پرسی

17000 تومان
پرسی یک نفره ویژه | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ پرسی ویژه

19000 تومان

دنر کباب مخلوط پرسی ویژه

19000 تومان

دنر کباب گوشت پرسی ویژه

19000 تومان

دنر کباب بوقلمون پرسی ویژه

19000 تومان
پرسی دو نفره | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ پرسی

25000 تومان

دنر کباب مخلوط پرسی

25000 تومان

دنر کباب گوشت پرسی

25000 تومان

دنر کباب بوقلمون پرسی

28000 تومان
پرسی دو نفره ویژه | فست فود کریشک دنر

دنر کباب مرغ پرسی ویژه

29000 تومان

دنر کباب مخلوط پرسی ویژه

29000 تومان

دنر کباب گوشت پرسی ویژه

29000 تومان

دنر کباب بوقلمون پرسی ویژه

30000 تومان
پیتزا | فست فود کریشک دنر

پیتزا دنر گوشت

13000 تومان

پیتزا دنر مرغ

13000 تومان

پیتزا دنر مخلوط

13000 تومان

پیتزا دنر بوقلمون

14000 تومان
نوشیدنی | فست فود کریشک دنر

زیرو قوطی

1500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

3000 تومان

کوکا خانواده

3000 تومان